Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden gehanteerde definities :
'opdrachtnemer' – Into Business vof.
'abonnee' – de opdrachtgever, de wederpartij van de opdrachtnemer.
'abonnement' – de overeenkomst tussen abonnee en opdrachtnemer (ook: 'overeenkomst').
'AVG' – verordening(EU) 2016/ 679 van het Europees Parlement en De Raad.
'week' – maandag t/m zondag.
'leads e-mailadres' – het door abonnee opgegeven e-mailadres voor de leads.
'facturatie e-mailadres' – het door abonnee opgegeven e-mailadres voor facturatie.
'indexering van de abonnementsprijs' – verhoging van de abonnementsprijs op basis van het gemiddelde mutatiecijfer over het meest recente kalenderjaar dat het Centraal Bureau voor Statistiek in de consumentenprijsindex gepubliceerd heeft ten tijde van facturatie.

Artikel 1

a. De overeenkomst komt tot stand door inzending van een ondertekend aanmeldingsformulier of andere schriftelijke opdracht door abonnee. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle diensten en overige werkzaamheden uitgevoerd door of namens opdrachtnemer. Abonnee verplicht zich te allen tijde tot nakoming van deze algemene voorwaarden.
b. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen worden alle door abonnee van toepassing verklaarde voorwaarden (inhoudend maar niet beperkt tot inkoopvoorwaarden) categorisch uitgesloten. Bepalingen in deze algemene voorwaarden prevaleren boven eventueel door opdrachtnemer geaccordeerde bepalingen in voorwaarden van abonnee voor zover deze van elkaar afwijken.


Artikel 2

a. Opdrachtnemer verstuurt aan het facturatie e-mailadres van abonnee een opdrachtbevestiging (evt. in de vorm van een factuur) met het week- en jaarnummer van aanvang en benadert abonnee drie keer telefonisch t.b.v. het filter voor de leads (filtercriteria worden bepaald door opdrachtnemer). Indien vergeefs stelt opdrachtnemer het filter vast voor abonnee.
b. Opdrachtnemer verstuurt een handleiding inclusief telefoonnummer & e-mailadres speciaal voor abonnees aan het leads e-mailadres. Abonnee laat alle medewerkers die leads (gaan) behandelen kennis nemen van de inhoud van de handleiding, verplicht zich aanwijzingen uit de handleiding op te volgen en zal alle telefonische en digitale communicatie met opdrachtnemer exclusief via de in deze handleiding opgenomen kanalen initiëren. Behandelt opdrachtnemer via een andere weg ontvangen communicatie toch dan kan abonnee daaraan geen rechten ontlenen.


Artikel 3

a. Het abonnement start in de week zoals vermeld in de opdrachtbevestiging en duurt vanaf dan ten minste 1 jaar, dus tot (niet tot en met) dezelfde week 1 jaar later.
b. Indien het abonnement niet uiterlijk 2 maanden voor het verstrijken van de duur ervan, ofwel aangetekend schriftelijk ofwel via een ondertekende brief in pdf-format als bijlage bij e-mail aan het in Artikel 2. vermelde e-mailadres speciaal voor abonnees, is opgezegd door abonnee en opdrachtgever deze opzegging heeft ontvangen wordt het abonnement iedere keer automatisch verlengd met telkens de periode van 1 jaar. Hierbij gaat abonnee akkoord met indexering van de abonnementsprijs bij iedere nieuwe factuur, berekend over één of maximaal het aantal verstreken jaren sinds de laatste indexering van de abonnementsprijs.


Artikel 4

Anders dan het doorgeven van alle projectinformatie waarvoor de markt opdrachtnemer toestemming verleent en die aansluit bij het filter van abonnee zoals in Artikel 2. omschreven op het leads e-mailadres en het naar vermogen beantwoorden van vragen van abonnee over de dienstverlening en overeenkomst heeft opdrachtnemer geen verplichtingen jegens abonnee. Verplichtingen van opdrachtnemer gelden vanaf de ingangsdatum van het abonnement tot beëindiging ervan en vervallen indien en zolang als opdrachtnemer haar activiteiten aan abonnee heeft gestaakt conform een bepaling in deze algemene voorwaarden. Abonnee verzekert zich er altijd van bij opdrachtnemer dat enige vraag of opmerking opdrachtnemer heeft bereikt vooraleer een verwerking, bevestiging of antwoord te verwachten.


Artikel 5

a. Opdrachtnemer betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het verstrekken van informatie aan abonnee echter geeft geen garantie dat deze informatie juist is. Abonnee vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden en stelt opdrachtnemer schadeloos voor alle kosten, schades en interessen, welke als direct of indirect gevolg van de door opdrachtnemer aan abonnee geleverde diensten zijn ontstaan bij opdrachtnemer, abonnee of derden en welke niet tot stand gekomen zijn door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
b. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schades, kosten en interessen die voortvloeien uit het niet (correct) kunnen nakomen van enige verplichting aan abonnee of derden door: niet (goed) functionerende middelen die opdrachtnemer gebruikt bij de uitvoering van haar dienstverlening (inhoudend maar niet beperkt tot systemen, apparatuur, software en databestanden) en/of omstandigheden die buiten de invloedssfeer liggen en/of tegen de wil van opdrachtnemer ingaan (inhoudend maar niet beperkt tot wanprestaties van toeleveranciers/dienstverleners, stroomstoringen, computervirussen, slechte weersomstandigheden).
c. Indien opdrachtnemer enige schadevergoeding verschuldigd is aan abonnee bedraagt deze maximaal de door abonnee aan opdrachtnemer betaalde vergoeding voor het dan lopende abonnementsjaar. Het recht van abonnee op enige schadevergoeding vervalt uiterlijk 12 maanden na het voorval waarop deze betrekking heeft of zou hebben.


Artikel 6

a. Aan abonnee verstrekte informatie is vertrouwelijk en blijft te allen tijde eigendom van opdrachtnemer. Abonnee verplicht zich tot geheimhouding en zal haar medewerkers en (medewerkers van) wederverkopers verbieden deze informatie op welke wijze dan ook te openbaren aan derden.
b. Bij schending (al dan niet abusievelijk) van de geheimhoudingsplicht door (medewerkers van) abonnee en/of (medewerkers van) wederverkopers van abonnee: i. verbeurt abonnee aan opdrachtnemer een boete van € 750,- per overtreding, ii. vrijwaart abonnee opdrachtnemer en stelt abonnee opdrachtnemer schadeloos voor alle aanspraken van derden die als direct of indirect gevolg ervan zijn ontstaan en iii. staakt opdrachtnemer de dienstverlening voor zolang als abonnee een redelijk vermoeden dat de geheimhoudingsplicht niet wordt nagekomen niet weet weg te nemen.


Artikel 7

Abonnee houdt alle bij aanmelding aan opdrachtnemer opgegeven gegevens te allen tijde actueel en zal altijd bij opdrachtnemer nagaan of doorgegeven wijzigingen daarin correct bij opdrachtnemer zijn aangekomen en verwerkt. Verwerking en opslag van gegevens van abonnee geschiedt conform het privacybeleid van opdrachtnemer. Enig beroep van abonnee op rechten uit de AVG geschiedt uitsluitend conform het privacybeleid van opdrachtnemer.


Artikel 8

a. Abonnee betaalt facturen binnen 14 dagen na factuurdatum op het op de factuur vermelde IBAN nummer van opdrachtnemer, zonder beroep op verrekening of opschorting en ongeacht of abonnee de factuur betwist. Als abonnee na 14 dagen niet heeft betaald is zij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling, het recht: i. over het verschuldigde bedrag een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van volledige betaling, ii. de factuur te verhogen met gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (waarbij buitengerechtelijke worden gesteld op ten minste 15% van het uitstaande bedrag met een minimum van € 350,-) m.b.t. de invordering ervan, iii. de activiteiten die voortvloeien uit het abonnement te staken en iv. de ontvangstdatum en behandeling van alle communicatie van abonnee uit te stellen tot abonnee alle uitstaande bedragen volledig heeft voldaan.
b. Abonnee is niet gerechtigd zich op compensatie te beroepen en betwisting van een factuur heeft geen schorsing van de betalingsverplichting van abonnee tot gevolg.


Artikel 9

a. Aan abonnee geleverde informatie kan persoonsgegevens bevatten zoals omschreven in de AVG. Abonnee zal deze gegevens alleen gebruiken voor de onderhavige lead en slechts voor zolang als de contactpersoon in de lead de toestemming daartoe niet (direct of via opdrachtnemer) intrekt.
b. Indien een contactpersoon bij een lead opdrachtnemer verzoekt of abonnee hem of haar niet langer wil benaderen zet opdrachtnemer dit verzoek terstond door naar abonnee op het leads e-mailadres.
c. Wanneer abonnee door een contactpersoon bij een lead, al dan niet via opdrachtnemer, wordt verzocht deze contactpersoon niet langer te benaderen, voor een lopend project of anderszins, en/of voornoemde contactpersoon aangeeft gebruik te willen maken van eender welk recht zoals opgenomen in de AVG, zal abonnee hieraan terstond gehoor geven.
d. Abonnee vrijwaart opdrachtnemer voor alle claims, schades en interessen, ontstaan bij opdrachtnemer, abonnee of derden, inhoudend maar niet beperkt tot boetes opgelegd door toezichthouders aan abonnee of opdrachtnemer, die voortvloeien uit het niet correct naleven door abonnee van deze algemene voorwaarden, de AVG of enige privacy wetgeving anderszins en abonnee stelt opdrachtnemer hiervoor schadeloos.


Artikel 10

a. Verplichtingen van abonnee vervallen niet en worden niet opgeschort indien opdrachtnemer haar activiteiten aan abonnee (tijdelijk) staakt. Indien abonnee in verzuim is m.b.t. een bepaling uit deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer abonnee hiervoor een ingebrekestelling heeft gestuurd op het facturatie e-mailadres verbeurt abonnee aan opdrachtnemer, voor zover geen specifieke boete is overeengekomen, per direct een boete van € 25,- voor elke dag dat abonnee in verzuim is. Opdrachtnemer houdt recht op een volledige schadevergoeding indien deze enig verschuldigd boetebedrag overtreft.
b. Indien en voor zover een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt of door opdrachtnemer schriftelijk niet van toepassing is verklaard op de overeenkomst blijven de andere bepalingen onverminderd van kracht.
c. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd het abonnement te beëindigen, in welk geval zij het gedeelte van eventueel reeds gefactureerde en betaalde bedragen die van toepassing zijn op de periode na beëindiging aan abonnee naar rato crediteert en restitueert. Abonnee heeft geen recht op en ziet af van enige vergoeding anderszins, ook als abonnee schade zou lijden of opdrachtnemer voordeel zou genieten van voornoemde beëindiging van het abonnement.


Artikel 11

Alle geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen opdrachtnemer en abonnee worden beheerst door het Nederlands recht en de arrondissementsrechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van zulke geschillen kennis te nemen. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te Amsterdam (depotnummer: 76/2018) en bij de Kvk (nummer: 34211075).Laatst gewijzigd: 17 oktober 2019.