Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd :
'Opdrachtnemer' – Into Business vof.
'Abonnee' – de opdrachtgever, de wederpartij van de opdrachtnemer.
'AVG' – verordening(EU) 2016/ 679 van het Europees Parlement en De Raad.
'Abonnement' – de overeenkomst tussen abonnee en opdrachtnemer (ook: 'overeenkomst').
'CPI' – de consumentenprijsindex zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor Statistiek.


Artikel 1

Een overeenkomst tussen opdrachtnemer en abonnee komt tot stand door inzending van het aanmeldingsformulier door abonnee of door een anders vormgegeven opdracht van abonnee aan opdrachtnemer op schrift of via e-mail. Abonnee verplicht zich altijd tot nakoming van deze algemene voorwaarden, welke van toepassing zijn op alle offertes, diensten en overige werkzaamheden uitgevoerd door of namens opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Verplichtingen van abonnee vervallen niet wanneer opdrachtnemer haar activiteiten aan abonnee (tijdelijk) staakt conform een bepaling in deze algemene voorwaarden. Alle inkoop- of andere voorwaarden van abonnee worden categorisch uitgesloten. Indien opdrachtnemer schriftelijk akkoord is gegaan met voorwaarden van abonnee prevaleren altijd de bepalingen in deze algemene voorwaarden indien de twee van elkaar afwijken.


Artikel 2

Abonnee ontvangt van opdrachtnemer een bevestiging van de overeenkomst in de vorm van een factuur of een bevestiging van aanvang. T.b.v. het filter voor de dienstverlening (filtering geschiedt uitsluitend op door opdrachtnemer bepaalde criteria) wordt abonnee drie keer telefonisch benaderd door opdrachtnemer en, indien vergeefs, eenmaal per e-mail. Hierna kan het abonnement starten en is enig filter gebaseerd op een inschatting van opdrachtnemer.


Artikel 3

Het abonnement vangt aan in de week zoals in de in Artikel 2. vermelde opdrachtbevestiging vermeld staat en duurt vanaf dat moment 12 maanden. Indien het abonnement niet uiterlijk 2 maanden voor het verstrijken van de duur ervan aangetekend is opgezegd door abonnee wordt het abonnement iedere keer automatisch verlengd met een periode van telkens 1 jaar. Hierbij gaat abonnee akkoord met verhoging(en) van de abonnementsprijs conform CPI, berekend over één of meerdere voorgaande jaren, echter nooit met terugwerkende kracht doorgevoerd en maximaal over het aantal verstreken jaren sinds de laatst doorgevoerde stijging van de abonnementsprijs.


Artikel 4

Anders dan het doorgeven (op het door abonnee aangewezen e-mailadres) van alle projectinformatie waarvoor de markt opdrachtnemer toestemming verleent en die aansluit bij het filter van abonnee zoals in Artikel 2. omschreven en het naar vermogen beantwoorden van vragen van abonnee over de dienstverlening en overeenkomst heeft opdrachtnemer geen verplichtingen jegens abonnee. Verplichtingen van opdrachtnemer gelden vanaf de ingangsdatum van het abonnement tot beëindiging ervan en vervallen indien en zolang als opdrachtnemer haar activiteiten aan abonnee heeft gestaakt conform een bepaling in deze algemene voorwaarden. Abonnee verzekert zich er altijd van bij opdracht-nemer dat enige vraag of opmerking opdrachtnemer heeft bereikt vooraleer een antwoord te verwachten.


Artikel 5

Opdrachtnemer betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het verstrekken van informatie aan abonnee echter geeft geen garantie dat deze informatie juist is. Abonnee vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden en stelt opdrachtnemer schadeloos voor alle kosten, schades en interessen, welke als direct of indirect gevolg van de door opdrachtnemer aan abonnee geleverde diensten zijn ontstaan bij opdrachtnemer, abonnee of derden en welke niet tot stand gekomen zijn door opzet of grove schuld van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schades, kosten en interessen die voortvloeien uit het niet (correct) kunnen nakomen van enige verplichting aan abonnee of derden door: niet (goed) functionerende middelen die opdrachtnemer gebruikt bij de uitvoering van haar dienstverlening (inhoudend maar niet beperkt tot systemen, apparatuur, software en databestanden) en/of omstandigheden die buiten invloedssfeer liggen en/of tegen de wil van opdrachtnemer ingaan (inhoudend maar niet beperkt tot wanprestaties van toeleveranciers en dienstverleners, stroomstoringen, computervirussen en slechte weersomstandigheden). Indien opdrachtnemer enige schadevergoeding verschuldigd is bedraagt deze maximaal de door abonnee aan opdrachtnemer betaalde vergoeding voor het dan lopende abonnementsjaar en het recht van abonnee op enige schadevergoeding vervalt uiterlijk 12 maanden na het voorval waarop deze betrekking heeft of zou hebben.


Artikel 6

De informatie die door opdrachtnemer verstrekt wordt aan de abonnee is vertrouwelijk en blijft te allen tijde eigendom van opdrachtnemer. Abonnee verplicht zich tot geheimhouding en tot het opleggen van een geheimhoudingsverplichting aan haar personeel inzake deze informatie en zal deze informatie niet kopiëren, doorverkopen of op welke manier dan ook openbaren aan een andere organisatie dan wederverkopers die (systemen van) de abonnee vertegenwoordigen. Wanneer de abonnee verzuimt deze geheimhoudingsplicht in acht te nemen is opdrachtnemer gerechtigd abonnee Euro 250,- per overtreding in rekening te brengen, in welk geval de abonnee zich verplicht de in rekening gebrachte bedragen binnen 14 dagen te betalen.


Artikel 7

Abonnee draagt er zorg voor dat opdrachtnemer te allen tijde op de hoogte is van de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon voor opdrachtnemer bij abonnee en van de e-mailadressen voor uitvoering van de dienstverlening en facturatie. Abonnee zal te allen tijde bij opdrachtnemer nagaan of doorgegeven wijziging in voornoemde gegevens correct bij opdrachtnemer zijn aangekomen en verwerkt. Opdrachtnemer zal voornoemde gegevens opslaan zolang noodzakelijk voor het uitoefenen van de overeenkomst en 10 jaar daarna. Indien abonnee na beëindiging van de overeenkomst enig recht uit de AVG wil uitoefenen zal abonnee hiertoe een schriftelijk verzoek indienen op het kantooradres van opdrachtnemer.


Artikel 8

Abonnee betaalt facturen van opdrachtnemer binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder beroep op opschorting of verrekening, op het op de factuur vermelde IBAN nummer. Betaalt abonnee een factuur niet binnen 14 dagen dan is abonnee van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling, het recht: a. over het verschuldigde bedrag een rente van 1% per maand vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van volledige betaling in rekening te brengen, b. de factuur te verhogen met op de invordering ervan betrekking hebbende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waarbij buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het uitstaande bedrag met een minimum van Euro 350,- en c. de activiteiten die voortvloeien uit het abonnement te staken. Abonnee is niet gerechtigd zich op compensatie te beroepen.


Artikel 9

a. Door opdrachtnemer aan abonnee geleverde informatie kan persoonsgegevens bevatten zoals omschreven in de AVG. Abonnee zal door voornoemde persoonsgegevens alleen gebruiken voor het project waarvoor deze zijn doorgegeven en slechts zolang de contactpersoon in kwestie de toestemming daartoe niet intrekt, al dan niet via opdrachtnemer.
b. Indien een contactpersoon bij een project opdrachtnemer verzoekt of abonnee hem of haar niet langer wil benaderen zet opdrachtnemer dit verzoek terstond door naar abonnee op het door abonnee doorgegeven e-mailadres voor de dienstverlening.
c. Wanneer abonnee door een contactpersoon bij een project, al dan niet via opdrachtnemer, wordt verzocht deze contactpersoon niet langer te benaderen, voor een lopend project of anderszins, en/of voornoemde contactpersoon aangeeft gebruik te willen maken van eender welk recht zoals opgenomen in de AVG, zal abonnee hieraan terstond gehoor geven.
d. Abonnee vrijwaart opdrachtnemer voor alle claims, schades en interessen, ontstaan bij opdrachtnemer, abonnee of derden, inhoudend maar niet beperkt tot boetes opgelegd door toezichthouders aan abonnee of opdrachtnemer, die voortvloeien uit het niet correct naleven door abonnee van deze algemene voorwaarden, de AVG of enige privacy wetgeving anderszins en abonnee stelt opdrachtnemer hiervoor schadeloos.


Artikel 10

Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd het abonnement te beëindigen, in welk geval opdrachtnemer het gedeelte van eventueel reeds gefactureerde en betaalde bedragen die van toepassing zijn op de periode na beëindiging aan abonnee naar rato crediteert en restitueert. Abonnee heeft geen recht op en ziet af van enige vergoeding anderszins, ook als abonnee schade zou lijden of opdrachtnemer voordeel zou genieten van voornoemde beëindiging van het abonnement.


Artikel 11

Alle geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen opdrachtnemer en abonnee worden beheerst door het Nederlands recht en de arrondissementsrechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van zulke geschillen kennis te nemen. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te Amsterdam (depotnummer: 76/2018) en bij de Kvk (nummer: 34211075).Laatst gewijzigd: 2 juli 2018.