Privacybeleid

Into Business (hierna: ‘we’ of ‘wij’) kan gegevens verwerken van u. Sommige gegevens vallen onder verordening(EU) 2016/ 679 van het Europees Parlement en De Raad (hierna: 'AVG') onder persoonsgegevens. Deze gegevens mogen we alleen verwerken in bepaalde gevallen, voor vooraf omschreven doeleinden en bewaren zoals vooraf aangegeven. Om u in de gelegenheid te stellen daarvan volledig kennis te nemen hebben we dit Privacybeleid opgesteld.


Voor wie is dit privacybeleid?

Dit privacybeleid is bedoeld voor al onze (potentiële) klanten en leveranciers, sollicitanten, nieuwsbriefabonnees en geïnteresseerden in onze nieuwspagina en/of website.
Maakt u gebruik of overweegt u gebruik te maken van onze dienstverlening Projectenservice? Dan verwijzen we u graag naar het daarvoor apart opgestelde privacybeleid op de webapplicatie van Projectenservice.


0. Niet-persoonsgegevens en cookies:

Dit privacybeleid betreft primair de verwerking van persoonsgegevens. Voor informatie over data die we wel of niet verzamelen via onze website verwijzen we u graag naar ons cookiebeleid .


1. Welke (persoons)gegevens verwerken we?

Alleen gegevens die u of een collega van u met ons deelt, via de website, telefonisch of via e-mail, en/of gegevens die voor eenieder openbaar zijn gemaakt door u of de organisatie waarvoor u werkzaam bent (bijvoorbeeld gegevens die op de website van uw organisatie of op LinkedIn zijn terug te lezen).
Dit kunnen persoonsgegevens zijn die vallen onder de AVG, maar dat hoeft niet. Uw eigen naam, een persoonlijk e-mailadres of GSM-nummer bijvoorbeeld zijn meestal persoonsgegevens. De naam van uw bedrijf, een algemeen e-mailadres (info@domein.nl), gegevens van een project en een algemeen telefoonnummer bijvoorbeeld zijn nooit persoonsgegevens.
Als het wel persoonsgegevens zijn betreft het zonder uitzondering persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor communicatie met u. Zo verwerken we bijvoorbeeld uw naam, geslacht, zakelijk(e) telefoonnummer(s), zakelijk(e) e-mailadres(sen) en functieomschrijving.


2. Wat doen we met uw persoonsgegevens?

We verwerken ze in onze database (opslag van dus) en gebruiken ze om u te benaderen. Voor klanten om onze samenwerking optimaal uit te kunnen voeren, voor leveranciers voor het plaatsen van opdrachten, het stellen van vragen en verzoeken tot service. Voor nieuwsbriefabonnees om u de nieuwsbrief te kunnen sturen. Voor alle anderen met verzoeken om informatie over uw producten/diensten dan wel een propositie tot samenwerken met informatie over onze producten/diensten en verder overleg daarover.


3. Hoe vaak delen we uw persoonsgegevens met derden?

Nooit, tenzij we daarvoor van u expliciet toestemming hebben gekregen of we daartoe wettelijk zijn verplicht.


4. Opslag en beveiliging van uw persoonsgegevens.

Wij slaan uw gegevens op in onze database(s), welke op eigen servers en servers van derden kunnen staan opgeslagen. Uiteraard is de toegang tot deze database(s) beveiligd en beperkt tot medewerkers waarvoor toegang uit hoofde van hun functie noodzakelijk en/of wenselijk is. Alle medewerkers hebben daarnaast een absolute geheimhoudingsplicht, wat betekent dat zij uw gegevens onder geen beding openbaar mogen maken of anderszins delen met derden tenzij u hiervoor toestemming heeft verleent of wij dat wettelijk verplicht zijn.
Door ons genomen passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen garanderen u geen bescherming tegen verlies, verminking, corruptie, onrechtmatige verwerking of diefstal van of schade aan uw persoonsgegevens door malafide praktijken van derden of onvoorziene omstandigheden anderszins (inhoudend maar niet beperkt tot: computervirussen, (cyber)diefstal en stroomstoringen). Wij zijn alleen aansprakelijk voor schade, opgelopen door u als natuurlijk persoon, als gevolg van verlies, verminking, corruptie, onrechtmatige verwerking of diefstal van of schade aan uw persoonsgegevens door onjuiste/onvoldoende beveiliging daarvan door ons, indien wij een correct verzoek van u inzake door ons verwerkte persoonsgegevens van u, dat ons heeft bereikt en waarvan de geldende wetgeving stelt dat wij dat hadden moeten behandelen, niet/onjuist/onvolledig hebben behandeld en daardoor uw persoonsgegevens nog/onjuist/onvolledig in onze database(s) staan. U vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden inzake (de verwerking/beveiliging/opslag van) uw persoonsgegevens.
Niet akkoord? Geen probleem, onderstaand leest u hoe u uw rechten uit de AVG kunt uitoefenen.


5. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Zolang als noodzakelijk voor onze samenwerking. De persoonsgegevens worden in principe 20 jaar na het laatste contactmoment met u verwijderd uit onze database.


6. Hoe gebruiken we uw akkoord met het privacybeleid?

Zolang als u de toestemming daarvoor niet intrekt. Wordt u op enig moment liever niet meer benaderd door ons dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken op onderstaand adres.


7. Hoe vaak benaderen wij u?

a. Klanten & Leveranciers
Zo vaak als noodzakelijk/wenselijk voor een optimale samenwerking.
b. Nieuwsbriefabonnees
Maximaal zes keer per jaar een nieuwsbrief via het door u opgegeven e-mailadres. Desgewenst kunt u dat e-mailadres eenvoudig weer uitschrijven middels een link in iedere nieuwsbrief die we sturen.
c. Alle anderen
Zo lang we denken dat een samenwerking voor beide partijen een meerwaarde kan zijn, u daarvoor de aangewezen contactpersoon bent binnen uw organisatie en u niet aan ons aangeeft niet meer benaderd te willen worden. Uiteraard mogen we, net als voor ingang van de AVG, niet ongevraagd e-mails sturen. Dat doen we dus ook niet.


8. Hoe kunt u uw rechten uit de AVG uitoefenen?

U kunt ons verzoeken data die onvolledig of onjuist is of in strijd is met een wettelijke bepaling aan te passen, aan te vullen of te verwijderen; u kunt ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken tot bepaalde onderdelen; u kunt ons verzoeken gegevens over te dragen indien deze zijn verkregen d.m.v. en/of verwerkt voor een overeenkomst; u kunt ons verzoeken uw gegevens te verwijderen uit onze database(s).
LET OP: een verzoek dat ons bereikt via de onderstaande weg zullen we altijd in behandeling nemen, echter staat een verzoek niet gelijk aan de uitvoering daarvan. Enkel indien uw verzoek conform de AVG is en/of bij exclusief oordeel van ons een (potentiële) samenwerking tussen ons en uw organisatie niet schaadt of bemoeilijkt zal uw verzoek worden gehonoreerd.
Een verzoek tot het uitoefenen van een of meerdere rechten uit de AVG kunt u indienen op onderstaand kantooradres van de verantwoordelijke voor de verwerking.


9. Wijziging privacybeleid

Ons privacybeleid is onderhevig aan wijzigingen, bijvoorbeeld in geval van veranderde wet- en regelgeving of uitbreiding van onze diensten. Wij kunnen dit privacybeleid daarom altijd aanpassen naar believen en zonder u vooraf op de hoogte te brengen daarvan. Wij raden u aan om dit privacybeleid van tijd tot tijd te raadplegen, zodat u ermee bekend bent indien wijzigingen zich voordoen.Laatst gewijzigd: 12 juli 2018.


10. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

Into Business
T.a.v. Privacy & dataverwerking
Flevolaan 5
1382JX Weesp